1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
 
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
 
3) osobie uczącej się.
 
 
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 
1) 18. roku życia lub
 
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i le-gitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 
Od listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 
1)   89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 
2)   118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 
3)   129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
 
 
 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Kryterium dochodowe
 
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 
Opublikował(a)
Wioleta Malinowska

 

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl