Zasiłek pielęgnacyjny:
 
1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 
 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 
1) niepełnosprawnemu dziecku;
 
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
 
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
 
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie.
 
5a. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 
 
Świadczenie pielęgnacyjne : 
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje:
 
1) matce albo ojcu,
 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
 
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
 
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
 
1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w
pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
 
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
 
„1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała:
 
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później
niż do ukończenia 25. roku życia.”,
 
 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:
 
1) osoba sprawująca opiekę:
 
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty
socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,
 
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
 
2) osoba wymagająca opieki:
 
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w
związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury;
 
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do
dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
 
 
 
Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl