Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.) gmina realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dniu 20 lipca 2011 roku Zarządzeniem  nr 49 Burmistrza Stawisk został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie.

Przewodniczącą w/w Zespołu jest Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach - Pani Iwona Staniurska- tel. do kontaktu 86 278 52 05


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w gminie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, a także

-  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mają ustawowy obowiązek odbywać posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grup robocze. W praktyce Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie spotyka się co miesiąc, a do prowadzenia poszczególnych procedur „Niebieskie Karty” zawsze powoływane są grupy robocze, koordynowane przez jednego z członków Zespołu. W skład grup roboczych wchodzą zawsze pracownik socjalny i dzielnicowy Policji , jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci do grup powoływani są również pracownicy placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych procedurą oraz inni specjaliści znający sytuację rodziny.

 

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl