Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska powołała Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski na lata 2020 – 2023.  Zespół tworzą członkowie reprezentujący instytucje i organizacje z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) Teresa Zaręba – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – pracownik socjalny;

2) Joanna Rogińska – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – pracownik socjalny;

3) Małgorzata Mroczkowska – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach – Urząd Miejski w Stawiskach - inspektor;

4) Grzegorz Pomichowski – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kolnie – Posterunek Policji w Stawiskach - starszy dzielnicowy;

5) Agnieszka Góralczyk – Przedstawiciel oświaty – Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Stawiskach, sekretarz szkoły;

6) Jolanta Krzyżanowska – Przedstawiciel ochrony zdrowia – pielęgniarka środowiskowo–rodzinna – Niepubliczny Zakład SALUS w Stawiskach;

7) Katarzyna Dzikowska – Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach – instruktor;

8) Adam Święcki – Kurator sądowy - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łomży.

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 14 maja 2020 r. członkowie zespołu wybrali ze swojego grona przewodniczącego, którym została Małgorzata Mroczkowska – inspektor w  Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  gminie Stawiski zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego można i należy zgłaszać każdy przypadek podejrzenia przemocy w rodzinie na terenie gminy Stawiski.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na cel przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Opublikował/a:

Wioleta Malinowska

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl