Projekt "Zawsze aktywni" realizowano od dnia 01.08.2014 r. do 22.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny beneficjent (czyli projektodawca) Projektu to  Gmina Stawiski, realizator - Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Kwota dofinansowania Projektu przez Instytucje Pośredniczącą, tj. Urząd Marszałkowski w Białymstoku, to 126 625,32 zł., w tym :

 a) środki europejskie – 120 258,74 zł.;

b) dotacja celowa z budżetu krajowego – 6 366,58 zł.;

c) kwota stanowiąca wkład własny Gminy Stawiski – 14 855,56 zł.

Cel główny projektu to pobudzenie aktywności zawodowo społecznej uczestników, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę poruszania się na rynku pracy, zwiększenie samodzielnościi samooceny u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa sytuacji dochodowej.

Projekt "Zawsze aktywni" skierowano do 29 osób, mieszkańców Gminy Stawiski –osób bezrobotnych, zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku od 15 do 64 lat.

Założono, że udział w Projekcie wpłynie na zmianę ich życia, pobudzi do aktywności społecznej, zaktywizuje do poznania aktywnych form poszukiwania pracy, rozbudzi zainteresowania i pasje, podniesie umiejętność pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, wskaże pozytywne wzorce a tym samym podniesie samoocenę i wiarę w siebie.

W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwiększających szanse poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenia samodzielności i samooceny Uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach aktywnej integracji.

Zajęcia realizowane były w dwóch modułach.

I. Moduł – aktywizująco-psychologiczny:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

2. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

3. Zajęcia grupowe z psychologiem.

4. Zajęcia grupowe z  doradcą zawodowym.

5. Warsztaty wizażu.

II. Moduł – aktywizacji zawodowej:

1.Kurs Prawo Jazdy kat. B.

Czworo uczestników Projektu zdobyło uprawnienia do kierowania pojazdem osobowym.

2. Kurs fryzjerski.

Dziesięciu beneficjentów Projektu, w czasie 203 godzin, uczestniczyło zarówno w zajęciach teoretycznych , jak i praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowania stanowiska pracy, anatomii i fizjologii włosów, mycia i pielęgnacji włosów, ondulacji, koloryzacji strzyżenia oraz rozjaśniania, modelowania i ich układania.

3. Kurs spawacza.

Siedmiu mężczyzn nabyło niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu technologii i techniki spawania metodą MAG.

4. Kurs„Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej”.

 W trakcie trwania zajęć, tj. 12.03.– 08.04.2015, kursanci (9 kobiet oraz 1 mężczyzna) zdobyli kwalifikacje w zakresie : obsługi kas fiskalnych, pozyskiwania i obsługi nabywców, technik sprzedaży, marketingu i reklamy w handlu, bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, przyjmowania dostaw towarów oraz ich przygotowania do sprzedaży, dokumentowania obrotu towaru i operacji rachunkowo – kasowych. Zapoznali się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w handlu i zagadnieniami z prawa pracy.

5. Kurs krawiecki.

W okresie: 14.04. – 11.06.2015 uczestniczki projektu (6 kobiet) poznały podstawy krawiectwa, nauki szycia, rodzajów tkanin oraz dodatków krawieckich i pasmanterii, praktyczne zastosowanie szycia na maszynie – zastosowanie i skonstruowanie odpowiedniego wykroju, zdejmowanie miary i szycie na miarę.

W ramach Projektu realizowane były również zajęcia integracyjne:

  1. Ognisko.
  2. Spotkanie opłatkowe.
  3. Wspólny wyjazd do kina w Białymstoku  i Św. Wody.

Wkład własny stanowiły zasiłki celowe wypłacone beneficjentom ostatecznym projektu.

Uczestnikom Projektu zapewniono ubezpieczenie NW, dojazd na zajęcia, posiłek i catering.

 

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Realizację Projektu „Zawsze aktywni” zakończono w dniu 22 czerwca 2015 r. uroczystą konferencją podsumowującą.

Photo

Photo

Photo

Photo

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl