Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Powyższa ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów,

usług lub innych form działalności.

 

 1. Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
 

 Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. z późn. zm.)- od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 
Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego (aplikacja w telefonie). Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożlwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
 
Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?


Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach ul. Polowa 21, tel. 86 278-52-05/ 86 278-51-37. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Powyższe wnioski dostępne są  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach. Osobą, która zajmuje się Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny w tutejszym ośrodku jest Pan Robert Sanicki.

Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1)  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 

 2)  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 

 3)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 

 5)  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 

 6)  w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 
Kiedy można złożyć wniosek o wydanie karty?

Wnioski o wydanie karty dużej rodziny można składać w godzinach pracy pracowników ośrodka.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?


Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
 
Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?


Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl, bądź w załączniku. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
 
Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 
 
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?


Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 
 
Co zrobić w przypadku zgubienia karty?


Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,56 zł.

 

Natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o wydanie Karty w formie tradycyjnej po 31 grudnia 2018 roku wynosi 9,21 zł.

 

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duża-rodzina/partnerzy-karty-dużej-rodziny

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl