Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach jest jednostką organizacyjna gminy Stawiski, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatku mieszkaniowego. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych przez Kierownika Ośrodka. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustaw o pracownikach samorządowych, przepisy wykonawcze do ustawy oraz przepisy Kodeksu Pracy. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone przez organy rządowej administracji ogólnej. Do właściwości Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach należy reprezentowanie oraz kierownie jednostki na zewnątrz. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Stawisk.

Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
  • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 
  • pracy socjalnej, 
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl