Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
• 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
• 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
• 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym i większym.
 
2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
3. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury, a nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i od 100% do 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:
• 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
• 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
• 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym i większym.
 
4. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego kwota byłaby mniejsza niż 2% najniższej emerytury (22,00 zł).
 
5. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.  
 
 
Co to jest ryczałt na zakup opału ?
 
Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. 
 
Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:
 
Brak c.o.  – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 
Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 
Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.
 
 
 
Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl