1. Średni dochód na miesiąc
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest uzyskanie dochodu nie przekraczającego:
- 1477,75zł. na osobę samotnie gospodarującą,
 
- 1055,56zł. na osobę w rodzinie.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2013 r. w wysokości  2431,00 zł. 
 
Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu, zwroty podatku dochodowego, zwroty za centralne ogrzewanie, zwroty za wodę. 
 
Do dochodu nie wlicza się:
 
·         świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 
·         dodatków dla sierot zupełnych,
 
·         jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 
·         dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
 
·         pomocy w zakresie dożywiania,
 
·         zasiłków pielęgnacyjnych,
 
·         zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 
·         jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 
·         dodatku mieszkaniowego,
 
·         zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.
 
 
Jakie rodzaje wydatków stanowią podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego? 
 
1. Czynsz 
 
2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej.
 
3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.
 
4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.
 
5. Inne, niż wymienione w powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.
 
6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. 
 
7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 
 
Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
 
Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.
 
Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.
 
 
Opublikował(a):
Wioleta Malinowska
© 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach   |   Realizacja: Interefekt.pl