KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polowa 21 18-520 Stawiski. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 86 2785205, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres naszej siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail: opsstawiski@poczta.onet.pl.

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany przez Administratora, nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 86 2785205, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres Ośrodka lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.opsstawiski@onet.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach;

- realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej;

- na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawiskach przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

                                                                   

 

                                                                 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                       w Stawiskach

                                                                                               Izabela Łoszewska

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2364428

Utworzono dnia: 10.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

24.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

04.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna